onsdag den 12. oktober 2011

Klima quiz

Vi møder ikke sjældent bemærkninger som: ”Nu gider vi ikke høre mere om klima”, eller ”Vi er klima-mætte”, eller ”Nej, nu får jeg klima-kvalme”.
Der har jo rigtignok – dog med noget svingende intensitet - været talt om global opvarmning, også i Danmark. Det er utvivlsomt også rigtigt, at man skal finde en balance mellem på den ene side at skræmme folk med dommedagsprofetier og på den anden side ikke negligere den utvivlsomt største udfordring, vores generation står overfor.
En indikator for, om vi er blevet informeret for meget eller forkert kunne jo være en test af, om de basale kendsgerninger vedrørende global opvarmning og dens konsekvenser er forstået og accepteret. Vi kan starte med at konstatere, at et stort flertal af amerikanere slet ikke tror der er nogen global opvarmning, og at en stor del af de, som gør, ikke mener, den er menneskeskabt.
Det ser knapt så sort ud i Danmark, men jeg møder ofte mennesker, som mangler en selv helt elementær viden om drivhusgasser, global temperatur og vandstand. Man kan spørge, om det er rimeligt at kræve, at vi alle skal vide noget om klima. Hertil er vel blot at sige, at hvis ikke vi har nogle basale begreber på plads, vil det være svært at motivere befolkningen for større ændringer i vores levevis.
Så lad mig provokere med tre multiple choice opgaver som en lille test på din viden:
Spørgsmål 1.
Gennem adskillige hundrede tusinder år har jorden undergået cykliske skift mellem istider og varmeperioder. CO2 koncentrationen i atmosfæren har fulgt disse ændringer tæt, således at varmeperioder har været præget af koncentrationer på omkring 280 parts per million (ppm) og istiderne af niveauer på omkring 180 ppm. Gennem seneste 100 år er CO2 koncentrationen under nuværende varmeperiode imidlertid øget til 385 ppm.
Hvis denne koncentration kunne fastholdes på nuværende niveau, hvad ville så kendetegne den sandsynlige ligevægtstilstand mellem dette CO2-niveau, den globale middeltemperatur og den globale vandstand, når en ny ligevægt i løbet af århundreder har haft tid til at indstille sig?
a)      En vandstand 0,5 m over nuværende niveau
b)      En vandstand 1 m over nuværende niveau
c)      En vandstand 3 m over nuværende niveau
d)      En vandstand 10 m over nuværende niveau
e)      En vandstand 20 m over nuværende niveau
Spørgsmål 2
For omkring 40 millioner år siden havde vi sidst en verden uden permanent is ved polerne. Dengang var vandstanden omkring 85 m over nuværende niveau.
Hvor meget varmere var der i gennemsnit på kloden dengang i forhold til i dag?
a)      5 grader varmere end i dag
b)      8 grader varmere end i dag
c)      12 grader varmere end i dag
d)      15 grader varmere end i dag
e)      20 grader varmere end i dag

Spørgsmål 3
En dansker udleder i størrelsesordenen 10 ton CO2 pr. år. Vi skal i Europa ned på at udlede mellem 1 og 2 ton CO2 pr. person pr. år inden år 2050, hvis vi skal undgå en global opvarmning på mere end 2 grader. Et af følgende fem udsagn er forkert. Hvilket?
a)      En person som flyver København-Bankok t/r udleder alene ved denne tur mere end 1 ton CO2.
b)      En kineser udleder i gennemsnit omkring 4 ton CO2 pr. år. I denne kvote er indregnet den produktion, der går til eksport til fx dansk forbrug.
c)      Et måltid kød indebærer typisk en CO2 produktion, der er 10 gange højere end et måltid uden kød.
d)      Jo mere varme der tilføres atmosfæren, jo mindre ekstremt vejr må vi forvente.
e)      En omlægning af vores samfund fra teknologier baseret på fossil energi til grønne teknologier, som vil reducere vores udledning af drivhusgasser med 90%, vil koste omkring 2% af vores bruttonationalprodukt de næste 40 år.

God weekend.
De korrekte svar findes på nedenfor:
Korrekte svar:
Spørgsmål 1: e)
Spørgsmål 2: a)
Spørgsmål 3: d)

1 kommentar: