mandag den 6. maj 2013

Kompetencer og de 7 lægerollerEn arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen er netop barslet med en rapport om de 7 lægeroller. Hvad det har ført til skal ikke omtales her, da det omtales andetsteds - se ugeskriftet.dks omtale her.

Men hvad er det med de 7 lægeroller? Og hvorfor er der så ofte yngre læger, der ringer til mig for at få feedback på, hvordan de 7 lægeroller kan bringes i spil i en ansøgning eller i et cv?

For det første er de 7 lægeroller for mig at se et ganske godt bud på en måde at italesætte de kompetencer , som den uddannelsessøgende læge skal erhverve på vej til speciallægeuddannelsen. Rigtig mange af rollerne har den unge læge i forvejen, og i videreuddannelsesforløbet drejer det sig om at optimere den medicinske lægerolle ved at forfine de andre roller i forhold til det, der er det vigtigste for en læge: den medicinske lægerolle i det givne speciale.

For det andet er der ikke noget hokus pokus i de 7 lægeroller. Det handler om kompetencer. Kompetencer, der er vigtige som læge generelt – og specifikt skal og må den enkelte læge fokusere på, hvilke lægeroller, der især er nødvendige inden for det lægelige speciale, lægen ønsker at videreuddanne sig til. Dette kan læses af ”De faglige profiler”, der findes for hvert af de 38 specialer. De faglige profiler kan downloades fra Videreuddannelsessekretariaternes hjemmesider.

Tilbage til min første påstand: Den medicinske lægerolle er den vigtigste for en læge – akkurat som den juridiske viden er det essentielle for en jurist eller tysk grammatik og tysk litteratur for en cand.mag. i tysk.

Hvordan de tre faggrupper skal bringe deres faglighed i spil, og hvilke kompetencer, der – ud over kærnefagligheden – skal styrkes og forfines, handler om, hvad det er, de skal bruge deres faglighed til. Skal magisteren i tysk arbejde med udgivelsen en ny tysk grammatik på nettet, skal hun vægte andre kompetencer, end hvis hun vælger at blive gymnasielærer og underviser på fuld tid i tysk for de 16 til 19-årige. 

Under alle omstændigheder er det i sidstnævnte tilfælde vigtigt, at hun har lyst til og kan formidle og undervise. OG det er vigtigt, at hun også har lyst til at undervise lige netop denne målgruppe. 

Her er vi fremme ved min påstand nummer to. På samme måde er det vigtigt for den kommende speciallæge, at hun gør sig klart, hvad hun gerne vil arbejde med i sit fremtidige arbejdsliv, og – i konsekvens heraf - hvilke kompetencer hun skal vægte for at varetage det givne speciale bedst muligt.

Udfoldelsen af lægerollerne fremgår som omtalt af de faglige profiler, og giver dette ikke viden nok, så spørg dig for i dit netværk. Det vil altid være muligt at finde en mere senior læge, der ved, hvilke roller og kompetencer der især er vigtige i et lægeligt speciale. Det er det, der skal kommunikeres i en ansøgning, så du viser, at du forstår, hvad der er væsentlige kompetencer for at få netop denne bestemte uddannelsesstilling.

Kom med eksempler fra dit hidtidige arbejdsliv som læge, der viser, at du har brugbare erfaringer og ved, hvordan du skal bringe dem i spil i din fortsatte videreuddannelse som læge. Når du skal finde eksempler, så tag udgangspunkt i det vellykkede, dér hvor du har en god mavefornemmelse. Tænk tilbage på situationer, hvor du løste en opgave rigtig godt – både efter din egen og andres opfattelse. Er mavefornemmelsen OK, så har du sandsynligvis været kompetent.

Derudover er dine kompetencer kontekstafhængige og bevægelige. Sagt på en anden måde: en kompetence er situationsspecifik og afhængig af omgivelserne. Altså er du kompetent, når du kan det, der er nødvendigt og hensigtsmæssigt i en given situation. Derfor agerer du ikke nødvendigvis ens i tilsyneladende ens situationer, fordi situationerne, kollegerne og patienterne er forskellige og fordrer forskellige reaktioner.

Kompetencer skal være synlige

Kompetencer skal være synlige for andre, og det er din opgave at gøre dine kompetencer synlige - for dig selv og andre.

Kan andre ikke se eller forstå, at du evner at løse en given opgave, er det fløjtende lige gyldigt, hvor meget – og hvor dygtigt – du kan løse den. Tilsvarende skal du kommunikere dine kompetencer i den motiverede ansøgning og i cv´et – og du skal vel at mærke kommunikere de kompetencer, som din research (i den faglige profil og via netværket) viser er af brugbar værdi i det speciale, du søger indenfor.

Hvis det af stillingsopslaget (eller vejledningen til stillingsopslaget) fremgår, at ansøgning eller cv skal bygges op over de 7 lægeroller, så er det naturligvis en god ide at gøre det. 

Hvis dette ikke fremgår af stillingsopslaget, så behøver du ikke gøre det. Men under alle omstændigheder er det vigtigt i den motiverede ansøgning og cv´et at vise, at du har forstået , hvad det er for arbejdsopgaver, du som kommende læge i specialet skal beskæftige dig med, OG hvad det er for kompetencer inden for lægerollerne, du forventes at tilegne dig. Hvad enten det drejer sig om en I-stilling eller en H-stilling.

At være kompetent handler om at kunne dét, man skal. Så enkelt kan det siges. Og hvis du kan fortælle andre, at du er i gang med at udvikle de kompetencer, der er brugbare og ønskværdige i specialet, er du rigtig godt stillet. Og det giver selvtillid selv at vide – og turde – fortælle andre, hvor lige præcis du er dygtig og unik. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar